Algemene voorwaarden

Opgemaakt te Grave, 1 mei 2019

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle facturen en
overeenkomsten van of met DoulaDominique en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Opdrachtbevestiging en wijziging in gegeven opdracht

a) Het intake-kennismakingsgesprek bij DoulaDominique is kosteloos en vrijblijvend. Dit is een oriënterend gesprek van ± 1 uur.

b) Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de bij DoulaDominique beschikbare informatie.

c) Bevestiging van begeleiding kan schriftelijk, mondeling, per e-mail of Whatsapp gedaan worden. Dit is bindend. Deze opdracht wordt bevestigd door een door beide partijen getekende begeleidingsovereenkomst.

d) Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.

e) De opdracht eindigt automatisch 6 weken na de geboorte van uw kind, na de afsluitende afspraak indien deze later is afgesproken dan 6 weken na de bevalling en indien de factuur volledig is voldaan. In geval van een losse afspraak eindigt de opdracht indien de factuur daarvoor betaald is.

Gegevens verstrekken door opdrachtgever

De opdrachtgever doet alles wat nodig is om de begeleiding door DoulaDominique succesvol te laten zijn.

Wijze van uitvoeren van de opdracht

DoulaDominique bepaalt in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

Geheimhouding

a) DoulaDominique is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. DoulaDominique verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de NBvD (Nederlands Beroepsvereniging van Doula’s).

b) In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever, als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt DoulaDominique zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

c) Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, DoulaDominique
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Dominique van der Vorst zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DoulaDominique niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

d) Zie ook privacyverklaring op de website.

Factuurbedrag en kosten

a) Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw.

b) De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Ze zijn niet van toepassing op reeds lopende overeenkomsten.

c) Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van DoulaDominique, zie de website.

d) Werkzaamheden zullen op basis van de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij DoulaDominique gebruikelijke tarieven, zie website.

e) Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat DoulaDominique reis- en/of parkeerkosten maakt, komen deze ten laste van de opdrachtgever, verminderd met het aantal kilometers enkele reis vermeld op de website.

Betalingsvoorwaarden

a) Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op een op de factuur aangegeven bankrekening.

b) Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Dominique van der Vorst haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

Aansprakelijkheid

a) DoulaDominique heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van intervisie, supervisie en bijscholingen.

b) DoulaDominique is nimmer aansprakelijk voor directe-, indirecte- of emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet op basis van overleg met DoulaDominique, verstrekte informatie of assistentie. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

c) Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij DoulaDominique heeft gemeld.

d) Indien door of in verband met het verrichten van diensten door DoulaDominique schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door DoulaDominique afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering
draagt.

e) Elke aansprakelijkheid van DoulaDominique voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Duur en beëindiging

a) Een overeenkomst voor een doula-traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

b) DoulaDominique heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

c) Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

d) DoulaDominique is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot
schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling
aanvraagt of failliet gaat.

e) DoulaDominique gaat alleen begeleidingsovereenkomsten aan met natuurlijke personen.

Tekortkomingen en afspraken verzetten

DoulaDominique behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte,
arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of overmacht waardoor zij haar afspraak op dat moment niet kan nakomen.

Eigensdomsvoorbehoud

a) Alle door DoulaDominique gebruikte zaken ter ondersteuning van haar werk tijdens afspraken en bevalling blijven eigendom van haar.

b) Alle door DoulaDominique verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, teksten, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van DoulaDominique worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebruikt. Ze zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

Klachtenprocedure

a) DoulaDominique heeft zicht verbonden aan de ethische- en beroepscode zoals te vinden op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s www.nbvd.nl Wanneer de begeleiding niet naar je tevredenheid is verlopen en wij daar samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de NBvD.

b) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal DoulaDominique slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

c) Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode.

Wat doet DoulaDominique niet

 • Jouw medisch adviseren of verzorgen.
 • De rol van je partner innemen.
 • Jou aan je geboorteplan houden, koste wat kost.
 • Jou dwingen dingen te doen, die jij niet wilt.
 • Thuisbevallingen begeleiden zonder de aanwezigheid van een verloskundige.
 • Onrust brengen tussen jou en je overige zorgverleners.
 • Haar mening geven over hoe jij zou moeten bevallen.
 • Diagnoses stellen.
 • Medische handelingen en procedures uitvoeren.
 • Met het medisch personeel praten uit jouw naam zonder overleg met jou.
 • Medische beslissingen nemen voor jou.
 • Een doula heeft geen medische verantwoordelijkheid en denkt niet in protocollen.

Toepasselijk recht

Op alle begeleidingsovereenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.