Disclaimer Doula Dominique

1 mei 2019

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert DoulaDominique niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. DoulaDominique is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website, vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld als medisch advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

DoulaDominique staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Auteurs- en intellectueel eigendomsrecht

Het auteurs- en intellectueel eigendomsrecht op deze website berust bij DoulaDominique. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DoulaDominique. U mag de nformatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder commerciële exploitatie van deze informatie.

Portretrecht

De foto’s op deze website zijn portretrechtvrij. Ze komen van de websites Unsplash, Freepik en Dreamstime. 

Mocht je het toch niet eens zijn met een geplaatste foto, neem dan contact op met info@DoulaDominique.nl